CRITERIS D'AVALUACIÓ

 1. La nota de cada trimestre serà el resultat de:
  • Mitjana aritmètica de les proves: en general, se'n faran dues a cada trimestre i inclouran el mateix tipus d’exercicis que els que s’hagin fet a classe. Les proves poden ser exàmens o algun altre tipus d’instrument d’avaluació (treball escrit, audiovisual...)
  • Per cada treball optatiu, a aquesta nota s'hi sumaran 0'25 punts (si el treball és correcte però millorable) o 0'50 punts (si el treball està molt ben fet). En els treballs audiovisuals, l’alumne/a responsable de l’edició del vídeo pot obtenir més nota que els altres, un 0’75, si el treball està realment ben fet. Si no està prou elaborat no comptarà però si el nivell del treball és molt deficient, pot restar 0’25 punts a la nota. Un alumne/a pot acumular com a màxim 1 punt de treballs optatius cada trimestre.
 2. La nota de juny serà la mitjana dels tres trimestres. Si en fer la mitjana resulta una nota inferior a 5, caldrà fer una prova global de suficiència a final de curs que inclourà els continguts treballats durant tot el curs. 
 3. Si un alumne suspèn pel juny, podrà recuperar l’assignatura pel setembre. Si un alumne suspèn l’assignatura pel setembre però passa de curs, s’haurà de presentar a una nova prova global de característiques similars. El calendari de recuperacions es dóna a conèixer a inici de curs. 
 4. La nota s’arrodonirà a l’alça o a la baixa tenint en compte l’actitud. En cap cas s’arrodonirà a l’alça la nota d’un alumne que hagi faltat a classe sense justificació o que mantingui una actitud passiva, o poc respectuosa davant l’assignatura. La nota s'arrodonirà a l'alça a partir de 0'75 dècimes. Un 6'5, per exemple, es considera un 6; a partir de 0'75 dècimes es considera una puntuació superior, en aquest cas un 7. Només a l'avaluació final es pot arrodonir a l'alça a partir de 6'5, sempre tenint en compte l'actitud de l'alumne. Per tal d’arrodonir la nota, la professora pot demanar algun treball, si ho considera oportú.
 5. Com que durant el curs hi ha la possibilitat de fer treballs optatius per pujar nota, no hi haurà prova global de juny per millorar el resultat. 
 6. La participació al programa Lexcit sumarà 0'25-0'5-0'75 o 1 punt (segons la valoració dels coordinadors i l’assistència) a la nota final. Aquest punt és independent dels treballs optatius i se sumarà a la nota final.
 7. És important entregar les tasques encomanades puntualment. La no presentació d'un treball obligatori es penalitzarà amb -0'25 punts a la nota final. No s'acceptaran treballs fora de termini.
 8. És important la correcció a l’hora d’escriure. Els textos han de ser coherents, han d’estar ben cohesionats, el registre ha de ser l’adequat i, a més, no hi ha d’haver errors ortogràfics. Tant en els exàmens com ens els treballs, es poden tenir en compte aquests aspectes i penalitzar els errors comesos. En el seu moment s’especificaran els criteris concrets de puntuació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada