OBJECTIUS GENERALS


  1. Llegir, analitzar, explicar, apreciar i valorar de manera crítica els textos literaris.
  2. Potenciar la capacitat d'imaginació i d'abstracció, per descobrir la literatura com a via de representació i interpretació del món i de la vida.
  3. Expressar oralment, per escrit i amb l'ús d'altres mitjans complementaris, la reflexió que genera la lectura i l'anàlisi de textos literaris.
  4. Conèixer les característiques generals dels períodes de la literatura en llengua catalana, així com els autors i les obres rellevants.
  5. Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions comunicatives a l’aula.
  6. Comprendre discursos orals, escrits i audiovisuals.
  7. Emprar correctament la llengua i el llenguatge audiovisual en diferents situacions i en diferents finalitats.
  8. Obtenir, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, emprant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i la comunicació.
  9. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, anàlisi i comentari de textos i en la millora de l’ús de la llengua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada