CONTINGUTS
Dimensió plurilingüe
 1. Coneixement del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

  • Vocalisme
   • Sistema vocàlic
   • Ortografia sons vocàlics
   • Síl·laba
   • Accentuació i dièresi
  • Consonantisme
   • Sistema consonàntic
   • Fonètica i ortologia
   • Ortografia de les consonants
  • Morfosintaxi
   • Categories de paraules (substantiu, adjectius, determinants...)
   • Funcions sintàctiques
   • Pronoms febles
Dimensió estètica i literària 
 1. Participació en converses sobre textos literaris 
 2. Comprensió de discursos literaris 
 3. Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals que tinguin relació amb els textos literaris treballats 
 4. Coneixement dels textos clàssics de la literatura catalana: la literatura medieval i la literatura del segle XX 
 5. Producció de textos creatius amb finalitat literària 

  • La llengua literària
   • El text literari
   • Els generes
   • Moviments i tendències
   • Temes i tòpics literaris
  • La poesia 
   • Característiques i estructura  dels poemes
   • Figures literàries
   • La poesia des de l'època medieval fins a l'actualitat
  • La narrativa 
   • Característiques, estructura i elements del text narratiu
   • Principals gèneres narratius
   • La narrativa des de l'època medieval fins a l'actualitat
  • El teatre
   • Característiques, estructura i elements  del text teatral
   • Principals gèneres teatrals
   • El teatre des de l'època medieval fins a l'actualitat
Dimensió comunicativa

 1. Participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals 
 2. Comprensió de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 3. Producció de discursos orals, escrits i audiovisuals 
 4. Adquisició de coneixements per a la millora de la comprensió i expressió 


Dimensió de recerca i tractament de la informació 

 1. Ideació, planificació i execució de projectes de recerca en literatura. 
 2. Captació, selecció, ordenació, interpretació d’informació. 
 3. Elaboració de continguts per tal d’arribar al producte final amb la forma i el contingut adients. 
 4. Comunicació oral, escrita i/o audiovisual del treball realitzat (producte final, conclusions...) 
 5. Ús de les eines TIC per a l'elaboració i la comunicació del coneixement. 
 6. Consciència de la dimensió ètica del maneig i ús de la informació (drets d’autor, citació de les fonts...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada